زبان انگلیسی
lk
+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم آبان ۱۳۹۱ساعت 11:12  توسط مهرداد  | 


+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم آبان ۱۳۹۱ساعت 11:10  توسط مهرداد  | 

,jbhbvb v jhghv bhj

+ نوشته شده در  دوشنبه یکم آبان ۱۳۹۱ساعت 20:19  توسط مهرداد  | 

some Differences between American and British English

 

Use of the Present Perfect

In British English the present perfect is used to express an action that has occurred in the recent past that has an effect on the present moment. For example:

I've lost my key. Can you help me look for it?
In American English the following is also possible:
I lost my key. Can you help me look for it?

In British English the above would be considered incorrect. However, both forms are generally accepted in standard American English. Other differences involving the use of the present perfect in British English and simple past in American English include already, just and yet.

British English:

I've just had lunch
I've already seen that film
Have you finished your homework yet?

American English:

I just had lunch OR I've just had lunch
I've already seen that film OR I already saw that film.
Have your finished your homework yet? OR Did you finish your homework yet?

Possession

There are two forms to express possession in English. Have or Have got

Do you have a car?
Have you got a car?
He hasn't got any friends.
He doesn't have any friends.
She has a beautiful new home.
She's got a beautiful new home.

While both forms are correct (and accepted in both British and American English), have got (have you got, he hasn't got, etc.) is generally the preferred form in British English while most speakers of American English employ the have (do you have, he doesn't have etc.)

The Verb Get

The past participle of the verb get is gotten in American English. Example He's gotten much better at playing tennis. British English - He's got much better at playing tennis.

Prepositions

There are also a few differences in preposition use including the following:

·                          American English - on the weekend
British English - at the weekend

·                          American English - on a team
British English - in a team

·                          American English - please write me soon
British English - please write to me soon

Past Simple/Past Participles

The following verbs have two acceptable forms of the past simple/past participle in both American and British English, however, the irregular form is generally more common in British English (the first form of the two) and the regular form is more common to American English.

·                          Burn
Burnt OR burned

·                          Dream
dreamt OR dreamed

·                          Lean
leant OR leaned

·                          Learn
learnt OR learned

·                          Smell
smelt OR smelled

·                          Spell
spelt OR spelled

·                          Spill
spilt OR spilled

Spoil
spoilt OR spoiled

Spelling

Here are some general differences between British and American spellings:
Words ending in -or (American) -our (British) color, colour, humor, humour, flavor, flavour etc.
Words ending in -ize (American) -ise (British) recognize, recognise, patronize, patronise etc.

American : Traveling , canceling

british : travelling , cancelling 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیستم مرداد ۱۳۹۰ساعت 11:25  توسط مهرداد  | 

به سه چیز تکیه نکن

غرور، دروغ و عشق

آدم با غرور می تازد

با دروغ می بازد

 و با عشق می میرد

                                                                                         استاد شریعتی

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۰ساعت 13:8  توسط مهرداد  | 

نام وزارت خانه ها به زبان انگلیسی

Ministries

Ministry of Health, Treatment and Medical Training

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

Ministry of Education

وزارت آموزش و پرورش

Ministry of Islamic Guidance

وزارت ارشاد اسلامی

Ministry of Economy and Finance

وزارت اقتصاد و دارایی

Ministry of Information

وزارت اطلاعات

Ministry of Cooperation

وزارت تعاون

Ministry of Justice

وزارت دادگستری

Ministry of Roads and Transportation

وزارت راه و ترابری

Ministry of Labor and Social Affairs

وزارت کار و امور اجتماعی

Ministry of the Interior

وزارت کشور

Ministry of Oil

وزارت نفت

Ministry of Commerce

وزارت بازرگانی

Ministry of Industry

وزارت صنایع

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و یکم فروردین ۱۳۹۰ساعت 14:48  توسط مهرداد  | 

Who’s A Real Friend


A simple friend, when visiting, acts like a guest

 A real friend opens your refrigerator and helps himself 

 

A simple friend has never seen you cry 

 A real friend has shoulders soggy from your tears


A simple friend doesn't know your parents' first names

A real friend has their phone numbers in his address book

.
A simple friend brings a bunch of Flower  to your party

 A real friend comes early to help you cook and stays late to help you clean

 

A simple friend hates it when you call after they've gone to bed

A real friend asks you why you took so long to call


A simple friend seeks to talk with you about your problems

A real friend seeks to help you with your problems


A simple friend thinks the friendship is over when you have an argument

A real friend calls you after you had a fight

 

A simple friend expects you to always be there for them

A real friend expects to always be there for you

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و یکم فروردین ۱۳۹۰ساعت 14:45  توسط مهرداد  | 

1- بر اساس تحقیق محققان خارجی ،  زبان فارسی زیباترین زبان جهان از نظر موسیقیایی است بدین معنا که اگر کسی فارسی هم بلد نباشد و آن را بشنود جریانی از موسیقی در آن پیدا می کند.  به گفته همین محققین ، زبان عربی کاملترین زبان دنیا از نظر دستوری است . زبان انگلیسی بیشترین لغات را در بین زبانهای جهان دارد ( حدود یک میلیون لغت) و جالب اینکه یک انگلیسی زبان در مکالمات روزمرۀ خود حدود 5000  لغت پایه را استفاده می کند  و شما برای حرف زدن و ارتباط برقرار کردن با خارجی ها کافی است 3000  لغت پایه را یاد بگیرید  و بر همین اساس زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم ساده ترین زبان برای یادگیری است. ضمناً زبان چینی حتی به عنوان زبان اول یا زبان مادری سخت ترین زبان دنیا است یعنی خود چینی ها هم در زبان خود بخصوص در بخش مهارت نوشتن مشکلات اساسی دارند.

2- تمام زبانها دو عنصر اصلی دارند: دستور و لغت. دستور حدود 30 درصد  چهار مهارت اصلی یعنی شنیدن، حرف زدن، خواندن، و نوشتن را تشکیل می دهد و لغت حدود 70 درصد. البته لازمۀ یادگیری یک لغت دانستن معنی، املای کلمه ، و تلفظ آن است. به هر حال یادگیری لغت مهمترین بخش یادگیری یک زبان است. البته اگر کسی بخواهد تسلط کامل بر یک زبان پیدا کند _ مثلاً یک دانشجوی رشتۀ زبان _ باید دانش  فرازبانی  خود را از مسائل دینی ، ادبی ، تاریخی ، اجتماعی  ، وجغرافیایی آن زبان و مردمی  که به آن زبان تکلم می کنند بالا ببرد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفدهم فروردین ۱۳۹۰ساعت 15:41  توسط مهرداد  |